Author: ந.குணபாலன்
•4:28 PM

நத்தார் பிறக்கும்வேளையின் பாடல்

நொஷ்க் மூலம்: அல்ப் ப்றொய்சென் (Alf Prøysen 23/7-1914 - 23/11-1970)
மொழிமாற்றம் : ந. குணபாலன் 


Bilderesultat for fuglenek
புலம்பெயராப் பறவைகளுக்கு இரையாக வடந்தைக் 
காலத்தில் குறிப்பாக நத்தார்க் காலத்தில் 
கம்பொன்றில் தூக்கிக்கட்டிவைக்கப்பட்டுள்ள அரிக்கட்டு 
Relatert bilde

வீடும் கழுவியாச்சு, விறகும் வெட்டியாச்சு.
சோடிச்ச மரமும் வைச்சு அரிக்கட்டும் ஏத்தியாச்சு.
ஏணையிலே உன்ரை தம்பியை ஓராட்டிற சாட்டிலை
வாணை கொஞ்ச நேரம் கைகாலை நீட்டியிருப்பம்.

இரன் இப்பிடி முக்காலியிலே கண்ணாடிச் சாளரத்தோடே.
பாரன் நத்தார் வெள்ளி வானத்திலே பளிச்செண்டு தெரியுமே.
வெண்டு நிண்டு மினுங்குமே வேறை வெள்ளிகளைக் காட்டிலும்.
கண்டியே மருத்துவிச்சி மத்தியான்ரை வீட்டுக்கூரை மேலே?

அன்புள்ள அந்த வெள்ளி நல்லாய்க் கண் சிமிட்டுமே.
இன்பமாய் நான் சொல்லிறதை நீயும் கொஞ்சங் கேள்.
முன்னம் முதல் தரம் மினுங்கி அதொரு பாலம் கட்டிச்சாம்,
தான் வாழும் வானத்துக்கும், ஒரு பசுவின்ரை தொட்டிக்குமாம்.

சும்மா ஒரு தொட்டியிலை பெடியொண்டு சுகமாய்க் கத்திச்சாம்.
அம்மா ஆதரிச்சு இடுக்க, அப்பன் பார்த்துச் சிரிச்சாராம்.
ஆடு மேய்க்கிற இடையர்ப் பொடியங்கள் தேடி வந்தாங்களாம்.
பெடிக்கு பரிசெண்டு சொல்லி ஆட்டுக்குட்டி குடுத்தாங்களாம்.

மூண்டு ஞானிமார் கனநாளாய் பயணம் வந்தினமாம்.
நீண்ட பாதை தெரியாமல் நிண்டு தடுமாறித் திரிஞ்சினமாம்.
அந்தி வானத்தில் வெள்ளி அழகாய்க் கண்ணைச் சிமிட்டிச்சாம்.
மூண்டுபேரும் தேடிப்பிடிச்சு பெடியைக் கும்பிட்டிச்சினமாம்.

அண்டுதொட்டு மெய்தான் நத்தார் வெள்ளி மினுங்குது.
எண்டெண்டைக்கும் எல்லாநாட்டிலும் மினுங்கி நிற்குது.
அண்டிலிருந்து இண்டு வரைக்கும் அது பெரிசாய் மினுங்குதே.
கண்டியே மருத்துவிச்சி மத்தியான்ரை வீட்டுக்கூரை மேலே?


விளப்பம்:
அரிக்கட்டு - தானியக்கதிர்க்கட்டு 
வாணை< வா+எணேய் 
எணேய் - வயது முதிர்ந்தோரை மரியாதையாகவும்,  இளையோரை அன்பாகவும் விளிக்கும் சொல்.
இருப்பம் < இருப்போம் 
இரன் < இரு 
பாரன் < பார்  
வெண்டு < வென்று 
நிண்டு < நின்று 
வேறை < வேறே < வேறு 
கண்டியே? < கண்டாயோ?
காட்டிலும் < விடவும் 
மத்தியான்ரை< மத்தியாவினுடைய 
பெடி - பிள்ளை, குழந்தை  
இடுக்குதல் - கவ்வுதல், அணைத்தல் 
பொடியங்கள் < பொடியன்கள் - பையன்கள் 
பரிசெண்டு < பரிசென்று 
கனநாள் - பலநாள் 
வந்தினமாம் <வந்தார்களாம் 
திரிஞ்சினமாம் < திரிந்தார்களாம் 
கும்பிட்டிச்சினமாம் < கும்பிட்டார்களாம் 
மூண்டு < மூன்று 
அண்டுதொட்டு < அன்றுதொட்டு 
மெய்தான்- உண்மையிதுதான்
எண்டெண்டைக்கும் < என்றென்றைக்கும் 
அண்டிலிருந்து இண்டுவரை < அன்றிலிருந்து இன்றுவரை 
Author: ந.குணபாலன்
•12:58 PM

மறந்தும் மறைந்தும் போகும் பிள்ளைப்பருவத்து விளையாட்டுக்கள் சில.


ஒரு அஞ்சு பேர் சேர்ந்தால் இந்த விளையாட்டை துவங்கலாம். அஞ்சு கடுதாசித் துண்டுகளிலே ராசா, ராசாத்தி, மந்திரி,சேவகன், கள்ளன் என்று அந்தக் கடுதாசித் துண்டுகளிலே தனித்தனியே எழுதிச் சுருட்டி குலுக்கிப் போடவேணும். ஆளுக்கொரு துண்டை எடுத்து அவரவர் தனக்குக் கிடைத்த பாத்திரத்தை மற்றவருக்குக் காட்டாமல் இருக்க வேண்டும்.
அரசனாகப்பட்டவர் ஆரம்பிப்பார்.

ராசா: ஆரடியம்மா ராசாத்தி?
(அதுவரை ராசாத்தி ஆரெண்டு ராசாவுக்கே தெரியாது)
ராசாத்தி: நான்தானய்யா ராசாவே!
ராசா: உன்வீட்டில் நடந்த சங்கதியென்ன?
ராசாத்தி: கள்ளன் வந்து களவெடுத்தான்!
ராசா: கள்ளனைச் சீக்கிரங் காட்டு!
இப்போது ராசாத்தி கள்ளன் இன்னார் என்று சரியாக காட்டவேணும்.
அப்படி சரியாக காட்டினால்....

ராசா: ஆரிங்கே மந்திரி?
மந்திரி: நான்தானையா ராசாவே!
ராசா: சேவகனை கூப்பிட்டு கள்ளனுக்கு தண்டனை குடுக்கவும்!
மந்திரி: சேவகனே கள்ளனுக்கு தண்டனை குடு!
சேவகனுக்கு முன்னே கள்ளன் தன்னிரு கைகளையும் சேர்த்து நீட்ட வேண்டும்.
சேவகனும் தன் கையைப் பக்கப்பாட்டாலே பின்வாங்கி கள்ளனின் கைகளைப் பலமாக அடிக்கப் பார்க்க வேண்டும். அடிக்க வரும் கை, தன் கைகளின் மேல் படும்முன்னே கள்ளன் தந்திரமாகத் தூக்கிவிட்டால் தண்டனை தொடராது.
தப்பித்தவறி ராசாத்தி பிழையான ஆளைக் கள்ளனெனக் காட்டினால்...

ராசா: ஆரிங்கு மந்திரி?
மந்திரி: நான்தானையா ராசாவே!
ராசா: சேவகனைக் கூப்பிட்டு குற்றமற்றவர் மேல் பழிபோட்ட ராசாத்திக்கு தண்டனை குடு!
அதன் பிறகு ராசாத்தியும் அறை வாங்க வேண்டியதுதான். கெட்டித்தனமிருந்தால் கனக்க அடி வாங்காமல் தப்பலாம்.

தண்டனை முடிய அடுத்த சுற்று தொடரும்.

                                       1. கடுதாசிமட்டையை எடுத்து ஒரேயளவிலே வெட்டி சீட்டுக்கட்டுப் போல செய்ய வேணும்.
25-30-35-40 எண்டு வசதிப்பட்ட தொகை சீட்டை எடுக்கவும்.
2. அய்வஞ்சு சீட்டுக்களாய் எடுத்து நாய், பூனை, காகம், மயில் என்று பறவை, மிருகங்களின் பேரை எழுத வேணும்.
3. அஞ்சு பேர் வட்டமாக இருந்து விளையாட வேணும். அஞ்சு வகையான விலங்குகளினதும்  பேருள்ள 25 பேர்த்துண்டுகளையும் சீட்டுக்கட்டுப் போல கலந்து அஞ்சு பேருக்கும் பிரித்துக் கொடுக்க வேணும்.
4. அவரவர் தனக்கு கிடைத்த துண்டுகளைப் பிறருக்கு காட்டாமல் வைத்துக் கொள்ள வேணும்.
5. ஆராவது ஒருத்தர் தன்னுடைய ஒரு சீட்டுத்துண்டை பக்கத்திலுள்ள ஆளுக்கு கொடுத்து ஆரம்பிக்க வேணும்.
6. அப்படியே இரண்டாமவர் தனக்கு அவசியமில்லாத துண்டை மூன்றாமாளுக்குத் தரவேணும்.
இப்படியே விளையாட்டு போய்க்கொண்டிருக்கும்போது ஆருக்கு முதலில் அஞ்சும் ஒரேபேருள்ள பறவை அல்லது மிருகம் வருகின்றதோ அவர் வென்று விலக மற்றவர்கள் தொடர்ந்து கடைசியில் ஒருவர் தனக்கு அஞ்சும் ஒரே மாதிரியான விலங்கு வராமல் தோற்கும்வரை விளையாடலாம்.
7. ஆட்டம் திரும்பத் தொடரும்.

இது ஒருவித ஒளித்துப் பிடிக்கும் விளையாட்டு
ஒரு மூன்றுநாலு பேர் காணும். ஒருவர் மீனைக் கருவாடாக்கும் முதலாளி. மற்றவர்கள் கருவாட்டுக்குக் காவல் காப்பவர்கள். முதலாளி வெளியே போகுமுன் கருவாடுகளை எண்ணிப் பார்ப்பார். கருவாடுகளாக எண்ணப்படுவன, மற்றவர்களின் கைகால்கள் ஆகும். கால்களை நீட்டி கைகளால் தொட்டபடி இருக்க முதலாளி எண்ணிப் பார்த்து கவனம் சொல்லி விட்டு வெளியே போவார். காவலிருப்பவர்கள் முதலாளி இல்லாத வேளைபார்த்து துள்ளிக் குதிப்பார்கள். முதலாளி வரும் அசுகை கண்டதும் ஓடிப்போய் தத்தம் இடங்களில் ஒற்றைக்காலை மடக்கி அதே பக்கக் கையைப் பின்னுக்கு மறைத்து நல்லபிள்ளைக்கு இருப்பார்கள். முதலாளி வந்து கருவாட்டை எண்ணிப் பார்ப்பார். குறைந்திருக்கும்.

முதலாளி: கருவாடெங்கை  கருவாடு?
மற்றவர்கள்: காகம் கொண்டு போட்டுது.
முதலாளி: காகமெங்கை?
                  தெங்கிலை.
                  தெங்கெங்கை?
                  தறிச்சாச்சு.
                  தறிச்ச குத்தி எங்கை?
                 எரிச்சாச்சு.
                 எரிச்ச சாம்பல். எங்கை?
                 கலம் பூசியாச்சு.
                 கலம் எங்கை?
                 வித்தாச்சு.
                 வித்த பணம் எங்கை?
                 இதோ உமக்கு ஆட்டிறைச்சி, மாட்டிறைச்சி எல்லாவகை இறைச்சியும் வாங்கிச்   
                 சமைச்சு வைச்சு அடுப்படியையும் பூட்டி வைச்சிருக்கு. பூட்டைத்திறந்து
                போய்ச்சாப்பிடும்.
                                              என்று சொல்லித் திறப்பாக ஒரு குச்சியைக் கொடுப்பார்கள். முதலாளியும் அப்படி ஒரு அடுப்படி அறை இருப்பதாகப் பாவனை காட்டி அதைத் திறந்து உள்ளே போக மற்றவர்கள் ஓடி மறைவிடந்தேடி ஒளிப்பார்கள். ஒளித்தவர்களைப் பிடித்தது வந்து முடிந்ததும் கடைசியாகப் பிடிபட்டவர் முதலாளியாக விளையாட்டுத் தொடரும்.

இது ஒரு கேள்வி வதில் விளையாட்டு. இருவர் மட்டும் போதும்.

என்ன?
அன்னம்!
என்ன அன்னம்?
அரிசிப்புட்டு.
என்ன அரிசி?
வெள்ளை அரிசி.
எந்த வெள்ளை?
பால் வெள்ளை.
என்ன பால்?
பசுப்பால்.
எந்தப்பசு?
கறுத்தப்பசு.
எந்தக் கறுப்பு?
காகக் கறுப்பு.
எந்தக் காகம்?
அண்டங் காகம்.
எந்த அண்டா?
சோத்தண்டா.
என்ன சோறு?
குத்தரிசிச் சோறு.
எந்தக்  குத்து?
இந்தக் குத்து!
                             என்று சொல்லி உந்தத் தொணதொணப்புக்காரனை குத்துவார்.
இது இன்னும் வேறு சில மாதிரியும் சொல்லப்படும்.